Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Nr sprawy:                                                                 Data:

2/2016                                                                        Warszawa, dnia 05-12-2016

Informacja o sprzedaży środków trwałych majątkowych

zakwalifikowanych jako majątek zbędny Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Wilczej 64, 00-679 Warszawa,  przeznaczył do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego:

Kocioł na paliwo stałe z podajnikiem – cena wywoławcza 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych)

- EKO-KWP25NS

- Firma ELEKTROMETR

______________________________________________________________________

  • Piec można oglądać od  dnia 06-12-2016 r. w dni robocze w godz. 09:00 do 14:00 w  siedzibie Stacji Badawczej w Łomna-Las ul. Wiśniowa, Palmiry wraz z pracownikiem administracyjnym lub technicznym, po uzgodnieniu telefonicznym 22 752-15-16 lub 22 357-30-01
  • Jednostki organizacyjne lub osoby zainteresowane nabyciem kotła mogą zgłaszać pisemne oferty cenowe w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zakupu kotła na paliwo stałe z podajnikiem” w sekretariacie ,pok. 100, przy ul. Wilczej 64, 00-679 Warszawa do dnia 09-12-2016 r. do godz. 10:00
  • Oferta powinna zawierać: określenie Oferenta (nazwa lub imię i nazwisko), datę sporządzenia, określenie przedmiotu oferty, proponowaną cenę nabycia cyfrowo i słownie oraz podpis Oferenta.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09-12-2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wilczej 64, 00-679 Warszawa.
  • Kocioł zostanie sprzedany temu oferentowi/oferentom, który zaoferuje najwyższą cenę, ale nie niższą , niż cena wywoławcza.
  • W przypadku złożenia dwóch lub więcej jednakowych ofert z najwyższą ceną zakupu, Oferenci zostaną poproszeni o złożenie ponownych ofert.
  • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia o złożeniu najkorzystniejszej oferty zakupu.
  • Wpłaty można dokonać w kasie Działu  Księgowości Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ul. Wilczej 64,00-679 Warszawa, pok. 106 lub na konto w banku BGK 24 1130 1017  0020 1465 5520 0001
  • Wydanie przedmiotu nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w kasie lub po zaksięgowaniu wpłaty na ww. konto, a termin odbioru należy ustalić z pracownikami administracji pod nr tel. 22 752-15-16 lub 22 357-30-01,
  • Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte kotła.

 

 

Załącznik do pobrania tutaj:

Formularz Ofertowy