Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Regulamin praktyk w Muzeum Zoologicznym

 

 1. Muzeum Zoologiczne umożliwia studentom odbycie praktyk w dwóch jednostkach: 

w Dziale Zbiorów oraz Dziale Upowszechniania, Promocji i Rozwoju.

 1. Na praktyki przyjmowani są studenci kierunków przyrodniczych.
 2. W celu odbycia praktyki student zobowiązany jest upewnić się, że w Muzeum Zoologicznym i w planowanym przez niego terminie jest możliwość odbywania praktyki oraz zgłosić planowaną praktykę poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej na co najmniej 14 dni przed jej rozpoczęciem.
 3. Praktyki odbywają się w różnym wymiarze godzin i różnej formie, zgodnie z programem kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów.
 4. Nadzór nad studentem i przebiegiem praktyki sprawuje opiekun wyznaczony przez Kierownika Muzeum Zoologicznego.
 5. Termin i program praktyki ustalany jest indywidualnie z opiekunem praktyk.
 6. Podstawą przyjęcia na praktyki jest przekazanie do MiIZ PAN i uczelni wszystkich dokumentów dotyczących praktyki.
 7. W związku z odbywaniem praktyki studenci są zobowiązani w szczególności do:

a)  zapoznania się z regulaminem praktyk Muzeum Zoologicznego,

b) zapoznania się z przepisami BHP i PPOŻ obowiązującymi w Muzeum Zoologicznym,

c) sumiennego realizowania programu praktyki ustalonego z opiekunem, respektując

jednocześnie zasady obowiązujące w miejscu pracy, do którego student został skierowany, jak również przestrzegania dyscypliny pracy oraz regulaminu pracy,

d) systematycznego i rzetelnego uzupełnienia dokumentów praktyk,

e) informowania opiekuna o wszystkich niepokojących zdarzeniach zaistniałych w trakcie praktyki,

f)ubezpieczenia się na okres trwania praktyki oraz okazania polisy ubezpieczenia NNW,

e) ochrony informacji niejawnych oraz chronienia poufności danych w zakresie określonym przez regulamin pracy,

f) realizacji praktyki w określonym terminie i poinformowania opiekuna o ewentualnych zmianach terminu najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań określonych w programie praktyki.
 2. Muzeum Zoologiczne nie jest zobligowane do wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonane przez studenta w ramach praktyki i nie ponosi kosztów leczenia praktykanta.
 3. Studenci biorący udział w praktyce otrzymują od opiekuna potwierdzenie uczestnictwa.
 4. W uzasadnionych wypadkach opiekun może odmówić lub przerwać praktyki, szczególnie gdy:

a) student dostarczył niekompletną lub niepoprawnie wypełnioną dokumentację praktyk,

b) student nie ubezpieczył się i nie okazał polisy ubezpieczeniowej,

c) student naruszył dyscyplinę lub porządek przyjęty w miejscu pracy,

d) student nie wywiązał się z terminów i zadań uzgodnionych z opiekunem praktyk.

13. Odmowa lub przerwanie praktyki przez opiekuna jest równoznaczne z uznaniem, że student nie odbył praktyki.