Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

BHL-Europe  -  The Biodiversity Heritage Library for Europe.

BHL-Europe jest trzyletnim projektem, skupiającym 28 największych muzeów historii naturalnej, ogrodów botanicznych oraz instytucji towarzyszących.
 

Biblioteki na świecie, szczególnie te powiązane z muzeami historii naturalnej i ogrodami botanicznymi, posiadają większość opublikowanych zasobów informacji o tematyce bioróżnorodności. Jednakże elektroniczny dostęp do tej wiedzy, jest utrudniony. Głównym celem BHL-Europe, jest ułatwienie dostępu do tych informacji dla ogółu społeczeństwa, poprzez poprawienie współpracy pomiędzy europejskimi bibliotekami cyfrowymi.

Projekt będzie umożliwiać wielojęzyczny dostęp do informacji o bioróżnorodności, poprzez stronę internetową BHL-Europe, dzięki specjalistycznym narzędziom wyszukiwania i pobierania informacji z portalu EUROPEANA.
BHL-Europe jest utworzona w ramach sieci najlepszych praktyk (Best Practice Network), ufundowanej przez Komisję Europejską w ramach programu eContentplus, jako część polityki i2010.

Projekt BHL (BHL), który miał swoją premierę w 2007 roku w USA, jest zaadresowany na sprostanie powyższym zagrożeniom. W maju 2009 roku został uruchomiony ambitny i innowacyjny projekt europejski ‘Biodiversity Heritage Library for Europe’ (BHL-Europe)’. BHL-Europe jest koordynowany przez Museum für Naturkunde Berlin, Niemcy, i łączy w sobie wysiłek dwudziestu sześciu europejskich i dwóch amerykańskich instytucji. Konsorcjum BHL-Europe, łączy w sobie najważniejsze europejskie muzea historii naturalnej, ogrody botaniczne, biblioteki, uniwersytety, inicjatywy ochrony różnorodności biologicznej oraz firmy informatyczne. Projekt jest finansowany w ramach europejskiego programu eContentplusprzez okres trzydziestu sześciu miesięcy. 
Projekt łączy istniejące w Europie cyfrowe kolekcje literatury, o tematyce bioróżnorodności. Umożliwi dostęp do wielojęzykowego portalu, wyposażonego w innowacyjną funkcję wyszukiwania, ułatwiającą szybkie wyszukiwanie wszystkich wymaganych przez użytkownika informacji. Wielojęzyczny interfejs portalu, umożliwi użytkownikom wyszukiwanie w ich rodzimym języku. W uzupełnieniu do portalu, cała literatura będzie dostępna przez European Digital Library – EUROPEANA. Po raz pierwszy, opinia publiczna, naukowcy oraz decydenci, będą mieli nieograniczony dostęp do tego ważnego źródła informacji. Wszyscy będą mieli bezpośredni dostęp, do informacji na temat zwierząt i roślin, będą mogli studiować unikalne, oryginalne prace, tworzone przez ważnych naukowców takich jak Karol Darwin czy Alexander von Humboldt oraz podziwiać opracowania graficzne z XVII-nastego i XVIII-nastego wieku. Organizacje zajmujące się ochroną bioróżnorodności, będą miały narzędzie do zbierania danych na temat rzadkich i zagrożonych gatunków oraz możliwość planowania lepszych strategii ochrony. Jednakże projekt nie jest ukierunkowany na badania i rozwój. Głównym celem projektu jest implementacja istniejących rozwiązań technicznych oraz baz danych w celu wyszukiwania i długoterminowego utrzymania cyfrowych obiektów. BHL-Europe nie jest ukierunkowany na digitalizację, takie działania leżą w ramach kompetencji każdego członka EU. Jakkolwiek projekt może służyć, jako platforma pomocnicza w implementacji programów digitalizacji. Mamy nadzieję, że w ramach BHL-Europe, możemy poprawić (obecną) sytuację w odniesieniu do finansowania procesu digitalizacji w ramach EU.
 

Dlaczego potrzebujemy BHL-Europe?

Większość literatury publikowanej przed laty jest trudna do zdobycia lub ma ograniczony światowy kolportaż i jest dostępna jedynie w wybranych bibliotekach. Z perspektywy naukowców, te kolekcje mają unikalną wartość, ze względu na to, że systematyka – bardziej niż inne dziedziny nauk naturalnych – polega na źródłach wiedzy literaturowej. W momencie, kiedy kolekcje biblioteczne, będą dostępne nieodpłatnie w internecie, znacząco uprości to pracę naukową i dostęp pozanaukowy.

Na jakie cele jest ukierunkowany program BHL-Europe?

Program BHL-Europe, jest ukierunkowany na łączenie istniejących europejskich zasobów cyfrowych w celu ułatwienia darmowego dostępu, dla opinii publicznej i naukowców, poprzez unikalny portal sieciowy oraz Europeana. Żadne pojedyncze muzeum historii naturalnej, czy ogród botaniczny, nie ma w swoich zasobach pełnej spuścizny literaturowej. Dlatego, BHL-Europe jest federacją wielu instytucji, w której również Twoja instytucja, może brać udział.
 

Jakie są korzyści z bycia uczestnikiem BHL-Europe?

  • BHL-Europe zwiększa widoczność Twoich zasobów, przez to powiększając zauważalność instytucji.
  • BHL-Europe zapewnia zrównoważoną ochronę oraz archiwizację danych, ułatwiając kuratelę i wymianę danych. Z tego względu BHL-Europe zapewnia długotrwałą ochronę danych, uzyskanych w programach digitalizacji danych o bioróżnorodności.
  •  BHL-Europe umożliwia wielojęzyczny dostęp do Twoich zasobów, przez to zaoszczędzając Ci kosztów tworzenia portalu w wielu językach.
  • BHL-Europe wzbogaca Twoje zasoby o informacje pomocne w indeksowaniu zawartości, to uławia ponowne korzystanie z tych zasobów przez innych uczestników programu
  • BHL-Europe umożliwia dostęp do bieżących, ważnych i rentownych zasobów informacji oraz sieci współpracowników w celu wybrania najlepszej strategii.
  • BHL-Europe zapewnia narzędzia i technologie umożliwiające rentowne przechowywanie cyfrowych zbiorów oraz zarządzanie procesem digitalizacji.
  • BHL-Europe pomaga w stworzeniu – dobrej jakości – plików OCR, ze skanowanych obrazów w celu dalszej analizy danych i wzbogacania w metadane.
  • BHL-Europe umożliwia dostęp do Narzędzi Taksonomicznych, ułatwiających wyszukiwanie informacji o określonym taksonie.   
  • Działalność propagacyjna BHL-Europe umożliwi dostęp dużej liczbie odbiorców, zwiększając użycie Twoich danych. Przez to BHL-Europe daje możliwość efektywnego zwielokrotnienia wpływu Twojej działalności edytorskiej i budowania zaufania z użytkownikami, profesjonalistami i organizacjami wliczając w to instytucje o charakterze narodowym.
  • Cała biblioteka BHL-Europe jest również dostępna przez sieć Europeana – platformę wyszukiwania poprzez europejskie kolekcje cyfrowe. To zwiększy widoczność zawartości danych BHL-Europe i przez to, przełoży się na zauważalność Twoich informacji. Jeśli Twoje zasoby, zostaną wzbogacone o metadane przez Europeana, te informacje będą również, wykorzystane przez BHL-Europe. BHL-Europe korzysta z wiedzy i doświadczenia, budowania sieci Europeana, przez to zwiększając dostęp do najbardziej aktualnych osiągnięć techniki. Zrównoważony rozwój sieci Europeana będzie również służył stabilności sieci BHL-Europe.