Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

EDIT - Network of Excellence

Toward the European Distributed Institute of  Taxonomy (VI Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej).

Celem programu EDIT (2006-2011) jest integracja i harmonizowanie wiedzy specjalistów, strategii badań naukowych, infrastruktury badawczej, bazy danych zbiorów, oraz popieranie edukacji nowej generacji taksonomów. Efektem tych działań jest bardziej efektywne przekazywanie i zastosowanie wiedzy taksonomicznej, na przykład w ochronie przyrody i rolnictwie.

EDIT łączy wszystkie najważniejsze w Europie instytucje, zajmujące się taksonomią i systematyką, które z powodów historycznych rozwijały się niezależnie od siebie. Przyłączenie do tego znaczących w taksonomii ośrodków z Ameryki Północnej oraz z Rosji utworzy ogólnoświatową sieć instytucji naukowych gdzie wiedza taksonomiczna jest traktowana priorytetowo. Tak skonstruowane konsorcjum zjednoczy najważniejsze placówki opierające swoją działalność w głównej mierze na kolekcjach historii naturalnej, które uczestnicząc w programie EDIT będą rozwijać wspólne cele.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN współuczestniczył w programie testowania użyteczności istniejących narzędzi analitycznych na wybranych zasobach danych o różnorodności biologicznej. Pracownicy Instytutu zbadali możliwości nowej metody wykorzystującej strukturę DNA (tzw. High Resolution Melting PCR) do szybkiej identyfikacji gatunkowej much z rodziny plujkowatych (Calliphoridae), z których 16 gatunków ma ogromne znaczenie w medycynie sądowej (praca w recenzji w International Journal of Legal Medicine). Okazało się, że HRM PCR to szybka , tania i skuteczna metoda w oznaczaniu gatunków plujkowatych bez względu na stadium rozwoju.

W ramach EDIT, Muzeum i Instytut Zoologii PAN wykonywał prace mające na celu udoskonalania platformy wykorzystującej GIS, której celem jest dostarczenie narzędzi do generowania wysokiej jakości map, umożliwiających badanie zależności przestrzennych rozpatrywanych gatunków.
W zadaniu 5.4 programu, Instytut aktywnie uczestniczył w tworzeniu sieci europejskich instytucji naukowych gromadzących dane dotyczące różnorodności biologicznej. Stworzona sieć ma umożliwić łatwiejszy dostęp do istniejących zasobów wiedzy i kolekcji muzealnych.
W ramach EDIT,  MiIZ PAN  dokonuje testowania funkcjonalności programu mapViewer (analiza i wybór odpowiednich odwzorowań kartograficznych do mapViewer):

  • procedury wprowadzania i weryfikacji danych wejściowych,
  • procedury zarządzania i przetwarzania w obrębie bazy danych (system zarządzania bazą danych),
  • procedury przetwarzania i analizy danych geograficznych,
  • procedury wyjściowe: prezentacji graficznej, kartograficznej i tekstowej danych,
  • procedury komunikacji z użytkownikiem.

http://www.e-taxonomy.eu/