Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

http://centrum.miiz.waw.pl

Projekt wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 1.3.  Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.

Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Cel projektu:
Projekt ma na celu podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw działających w branży rolno-spożywczej i leśnej poprzez dostarczenie im innowacyjnego narzędzia do szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w produkcji roślin rolniczych, sadowniczych, ozdobnych oraz warzyw, drewna i grzybów jadalnych.
Realizacja Projektu pozwoli stworzyć pomost pomiędzy placówką naukową, a producentami.

Do realizacji zadań Projektu powołano Nematologiczne Centrum Diagnostyczno-Szkoleniowe włączone w struktury MiIZ PAN

Zadania Projektu:
I           Dostarczenie innowacyjnego, szybkiego narzędzia do identyfikacji gatunków nicieni roślino- i grzybożernych.
II          Uświadomienie podmiotom gospodarczym działającym w branży rolno-spożywczej i leśnej jak istotną, z ekonomicznego punktu widzenia, rolę odgrywają nicienie żerujące na roślinach i grzybach.
III        Prowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, zachęcającej podmioty gospodarcze do nawiązania współpracy.
IV        Określenie sposobów zapobiegania szkodom powodowanym przez nicienie.
V         Udostępnienie najnowszych informacji dotyczących ochrony roślin przed nicieniami
VI        Udostępnienie różnego rodzaju materiałów, porównawczych, pozwalających na szybką i niezawodną identyfikację nicieni ważnych gospodarczo.

Działalność Centrum przyczyni się do:
- wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw działających w branży rolno-spożywczej i leśnej, gdyż te przedsiębiorstwa będą mogły zastosować nowoczesne, bardzo innowacyjne narzędzia diagnostyczne służące do identyfikacji nicieni-szkodników roślin;

- będzie doskonałym przykładem zwiększenia roli nauki w rozwoju gospodarczym, gdyż osiągnięcia naukowe uzyskane w trakcie realizacji Projektu będą miały bezpośrednie zastosowanie w praktyce;
- odbudowy kadry nematologicznej w Polsce.

Odbiorcy Projektu:
Należy spodziewać się, że odbiorcami rezultatów projektu będą oddziały terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, których obecnie na terenie Polski działa 262 (w tym 12 oddziałów granicznych) oraz inne służby fitosanitarne, które potrzebują wsparcia w zakresie dobrych narzędzi diagnostycznych, takie jak np. Zespoły Ochrony Lasu, które są rozmieszczone na terenie całej Polski, a także producenci roślin rolniczych, sadowniczych, ozdobnych oraz warzyw, drewna i grzybów jadalnych.

Termin realizacji projektu: od 21.09.2009 r. do 31.12.2013 r.

Całkowity koszt projektu wynosi: 14.639.656,26
(słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 26/100)

Image

Realizator Projektu:
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
dr Katarzyna Wiśniewska
Kierownik Projektu/Obsługa administracyjno – finansowa projektu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (22) 629-32-21 wew. 40