Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 18.08.2015 r

numer ogłoszenia 16/2015

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: QIAGEN Multiplex Plus PCR Kit (100), Nr kat./ 206143, 5 szt

Zadanie 2: Qiagen QiaAmp DNA STool mini Kit (50), Nr kat./ 51504, 1 op

 

 

  1. Liczba złożonych ofert : 1

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen

 

 

Zadanie nr 1 i 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

 QIAGEN, Vertrieb Deutschland, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1238,00 EURO

1473,22 EURO

 

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1 i 2: QIAGEN, Vertrieb Deutschland,

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań nr 1 i 2: QIAGEN, Vertrieb Deutschland – jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą

 

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

 

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadań nr 1 i 2: QIAGEN, Vertrieb Deutschland,

 

10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 

    

Warszawa, dnia 18.08.2015 r.

      (miejscowość)

 

..........................................................

                                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z dziedziny nauki

Search

Ads

Tender

Institutions