Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR  MUZEUM  I  INSTYTUTU  ZOOLOGII  PAN  W  WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS  NA  STANOWISKO

PROFESORA  NADZWYCZAJNEGO

 

Poszukujemy doświadczonego pracownika naukowego, specjalistę ornitologa w zakresie ekologii ptaków, szczególnie gatunków zasiedlających tereny rolnicze i wodno-błotne.

 

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie badań ornitologicznych i ekologicznych, znaczny dorobek publikacyjny, zdolności organizacyjne oraz umiejętności kierowania zespołem badawczym, a także doświadczenie w redagowaniu czasopism naukowych oraz współpracy w zespołach międzynarodowych.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych lub przyrodniczych.
 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w zakresie badań ekologicznych i ornitologicznych.
 3. Udokumentowany, znaczący i stale pomnażany dorobek naukowy w zakresie ornitologii i ekologii w postaci publikacji w czasopismach z wykazu czasopism punktowanych MNiSW oraz Web of Science.
 4. Udokumentowany sukces w zdobywaniu grantów badawczych krajowych i zagranicznych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 6. Doświadczenie w zakresie prowadzenia programów wspierających działalność naukową, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, m. in. z programów Unii Europejskiej.
 7. Doświadczenie w pracy redakcyjnej anglojęzycznego czasopisma naukowego z dziedziny ornitologii, ekologii lub zoologii.
 8. Praktyczna umiejętność analizy danych o rozmieszczeniu, liczebności i demografii kręgowców z wykorzystaniem współczesnych narzędzi analitycznych

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Życiorys wraz z wykazem publikacji
 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN
 4. Kopia dyplomu wyższej uczelni
 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora, kopia lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego
 6. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

 

Dokumenty – z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego MiIZ PAN” – należy składać do dnia 24 czerwca 2014 r.. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU  - nastąpi przed końcem czerwca 2014 roku.