Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

miizpan

PhD position in Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences:

 

PL: Ujawnienie mechanizmów wykorzystywanych przez inwazyjne mrówki do adaptacji do aktualnych i przyszłych warunków środowiskowych

EN: Unveiling the mechanisms used by invasive ants to adapt to current and future environmental conditions

 

We are looking for a highly motivated PhD student to participate in the project: “Unveiling the mechanisms used by invasive ants to adapt to current and future environmental conditions”. The project will be carried out at the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland) under the supervision of dr Magdalena Witek and dr Iago Sanmartín-Villar. The project is financed by the National Science Centre, which ensures a PhD student with a monthly tax-free research stipend of 5000 PLN for the first two years and 3654 PLN gross for the two last years funded by a Doctoral School fellowship.

ants2Project description: Behaviour constitutes the first mechanism allowing invasive species to adapt to the introduced areas because it allows them to cope with new problems and pressures. Behavioural plasticity and cognitive traits are correlated in several species with brain complexity. The production and maintenance of sensory, neural, and regulatory mechanisms allowing plasticity involves elevated costs, which suppose a trade-off with resource allocation in other traits. Social insects could cope with these costs if their behavioural plasticity is based on social communication rather than on individual traits. Species living in vast supercolonies as the Argentine ant (Linepithema humile) might possess the largest advantages in information transmission about environmental use and thus, in adaptation and invasiveness. Unravelling whether the source of plasticity originates at the individual (brain-cognition) or collective (social information transmission) level should be a priority for understanding the invasive potential in social insects. Invasiveness could also be affected by predicted environmental changes, i.e. species would have to adapt to new areas introduced but also to new changes in those areas. Virus infections and temperature fluctuations seem to be the most changing and drastic future events foreseen. Both behaviour and infection potential are conditioned by temperature. Disentangling, how virus infection and temperature fluctuations affect brain-behavioural plasticity would help to understand how supercolony invasiveness will be affected in the near future. We propose to unravel if behavioural plasticity and problem-solving are correlated with brain development or social information in the Argentine ant and in a native species and how these traits are affected by environmental stressors such as virus infection and temperature fluctuations.

 

 

 

 

 

Requirements: Successful candidates should have a Master’s degree in Biology/Ethology/Ecology. The candidate should have a strong background in evolutionary biology and animal behaviour as well as respect for wild and captive animals. Experience in the behavioural ecology of invertebrates (preferably in social insects), genetic analysis, and statistics will be additional assets. The candidate should have very good oral and written communication skills in English, perseverance, commitment, and the ability to work in a team.

antsWork description: Successful candidate will perform field work in NW Spain, behavioural tests in laboratory conditions, experimental treatments using a virus and temperature chambers, and analyse behavioural and neuroanatomical data. The PhD student will be guided by members of our team and encouraged to develop her/his own ideas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Application: Deadline for applications will be 7th of September 2022. The candidates are asked to contact dr Iago Sanmartín-Villar (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) attaching a single PDF file with:

 1. A cover letter describing the motivation and research experiences

 2. CV

 3. Copy of MSc certificate and

 4. Names and contact details of two references.

 

Selection:

 1. Selected candidates will be contacted by e-mail to define a date for an interview which will take place at Museum and Institute of Zoology of Warsaw or by video call.

 2. The successful candidate will take part in the exam (middle of September 2022) of the BioPlanet Doctoral School (http://szkoladoktorska-bioplanet.pl/en/home/).

 3. Starting date: 1st October 2022.

 

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe w projekcie badawczym

Nazwa jednostki: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Pracownia Systematyki, Zoogeografii i Ekologii Bezkręgowców

Nazwa stanowiska: stypendysta

Liczba stanowisk: 2

Typ konkursu NCN: OPUS-15, NZ7

Poszukujemy stypendysty do pracy w projekcie dotyczącym analizy składu chemicznego otoczek larwalnych oraz filogenetyki populacji pluskwiaka Aphrophora alni. Projekt prowadzony jest we współpracy Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tematyka prac prowadzonych w MiIZ PAN obejmuje analizę morfologiczną larw oraz stadiów dorosłych, analizy filogenetyczne populacji badanego gatunku, a także badania jego endosymbiontów. Projekt jest interdyscyplinarny na pograniczu badań morfologicznych i genetycznych, a także analityki chemicznej.

Okres realizacji zadań w projekcie badawczym w ramach umowy stypendialnej rozpoczyna się 1 lutego i wynosi 11 miesięcy (do końca 2022r.).

 1. Opis zadań:
 2. prowadzenie prac eksperymentalnych związanych z tematyką projektu: zbieranie materiału biologicznego (owadów i ich wydzielin) w terenie, prowadzenie badań morfologicznych oraz molekularnych, badania endosymbiontów, analizy filogenetyczne;
 3. udział w opracowywaniu i prezentacji wyników badań;
 4. udział w przygotowaniu publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
 1. Wymagania podstawowe:

zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Zał. do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf):

„Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 4. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 1. Wymagania dodatkowe:
 2. wykształcenie wyższe lub student kierunku biologia, biologia molekularna lub pokrewne;
 3. doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biologii molekularnej, podstawowe techniki w badaniach genetyki populacji;
 4. mile widziana podstawowa znajomość metod filogenetycznych w analizach pokrewieństwa;
 5. zainteresowanie i doświadczenie entomologiczne;
 6. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych będzie dodatkowym atutem;
 7. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 8. umiejętność pracy w zespole;
 9. silna motywacja do pracy;
 10. dobra organizacja pracy, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
 1. Wymagane dokumenty:
 2. CV (zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacje i inne ważne osiągnięcia (wedle uznania kandydata) oraz informacje na temat uzyskanych wyróżnień, stypendiów, nagród, doświadczenia naukowego, udziału w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach);
 3. list motywacyjny;
 4. kopia dyplomu (jeśli dotyczy);
 5. informacje o pracy licencjackiej lub magisterskiej;
 6. opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego o działalności naukowej kandydata;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000)”;
 8. informacje kontaktowe (w tym adres e-mail).
 1. Warunki zatrudnienia:

okres realizacji zadań w projekcie badawczym: 11 miesięcy;

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26 stycznia 2022

Forma przyjmowania zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tytułem: „Konkurs na stypendium naukowe MiIZ OPUS-15”

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 stycznia 2022

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną, która zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja zastrzega sobie prawo do rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO informujemy iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych poniżej:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN z siedzibą w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 64 , NIP 5250008689 ,zwany dalej MiIZ PAN

 1. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących w związku z tym praw ma Pani/Pan prawo kontaktować się drogą pocztową na adres: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa lub mailowo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelki podane nam przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana stanowisko. Pani/Pana dane osobowe tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie oraz dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia - przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas prowadzenia rekrutacji.

 1. PRAWA KANDYDATA W STOSUNKU DO DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przekazanych nam w dokumentach aplikacyjnych, opiera się na Pani/Pana zgodzie i ma charakter dobrowolny. W każdej chwili może Pani/Pan ją wycofać na adres podany w pkt. 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z RODO ma Pani/Pan prawo:

 • otrzymać informację dotyczące przetwarzania przez MiIZ PAN danych osobowych oraz ich kopię;
 • przenieść dostarczone dane osobowe;
 • żądać sprostowania danych osobowych;
 • żądać usunięcia danych osobowych (" prawo do bycia zapomnianym")
 • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli chce Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień może Pani/Pan zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem poczty na adres podany w pkt. 2 Ma Pani/Pan ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

Poszukujemy pracownika naukowego do Pracowni Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytucie Zoologii PAN — Praca w Stacji Ornitologicznej w Gdańsku (Wyspa Sobieszewska).

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu biologicznym
 2. Stopień naukowy co najmniej doktora
 3. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w terenowych badaniach ekologicznych.
 4. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach w listy filadelfijskiej
 5. Doświadczenie w przygotowywaniu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 6. Dobra znajomość metod statystycznych
 7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. Plan badań naukowych kandydata na kolejne 3 lata,
 2. CV.  wraz z następującą klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Ważne: Aplikacje, które nie będą zawierać ww. klauzuli nie będą brane pod uwagę.

 1. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego.
 2. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 3. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.

 Dokumenty należy przysyłać e-mailem na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do dnia 13 grudnia 2021 r. w tytule wiadomości podając „Konkurs na stanowisko naukowe w Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN”

 

Dokumenty dostarczone po 13 grudnia 2021 r. nie będą brały udziału w procedurze konkursowej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 20 grudnia 2021 r.

Komisja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Institution: Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences

Location: Warsaw, Poland

Position: postdoc (adiunkt)
Scientific area: Biology

Deadline: 30.11.2021 11:59 pm CET

NCN call: OPUS - NZ
Application form: email

 

The research group led by Dr Dagmara Żyła at the Leibniz Institute of the Analysis of Biodiversity Change (LIB, Hamburg, Germany) is looking for candidates for a postdoc position to work within the project entitled: "The Impact of the Paleocene-Eocene Thermal Maximum on diversification dynamics in Paederinae rove beetles" funded by the Polish National Science Centre and carried out at the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences (MIZ, PAS). The main goal of this project is to investigate the evolutionary response of Paederinae predatory beetles to the most rapid and significant climatic warming event in the Cenozoic. To do so, a set of innovative methods, such as machine learning for species identification, Next Generation Sequencing, and Bayesian statistical phylogenetics will be combined with modern approaches in insect systematics.

Scope of work

- performing laboratory work, i.e. DNA extractions, library preparation, enrichment with UCE baits, sequencing

- processing and preparing raw sequences for the phylogenomic analysis

- participating in phylogenetic and biogeographic analyses

- working closely with other members of the group

- participating in data analysis and interpretation of the results

- writing publications with other members of the team

- presentation and dissemination of the obtained results in the form of conference talks and scientific papers

 

Requirements

- PhD degree in biological sciences or a related area, awarded or to be awarded before January 2022, but no earlier than 7 years ago

- experience in the molecular lab work, including NGS techniques or interest in learning

- experience in bioinformatics concerning the analysis of genomic data for phylogenetic purposes or interest in learning

- theoretical knowledge on phylogenetics and evolutionary biology

- experience in working with beetles will be an advantage, but it is not required

- fluency in English (at least B2 level)

- enthusiasm for science

- communication and organizational skills

- creativity, high motivation and ability to work alone and in a team


Conditions of employment:

The postdoctoral researcher will be based in the Museum and Institute of Zoology in Warsaw, but will also work in close collaboration with the Zoological Museum in Hamburg (Germany), part of the Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change (LIB). The position starts on 1.01.2022 or soon after and is funded for 2 years.

A salary is ca. 8300 PLN gross (ca. 6400 PLN after taxes ~ 1400 EUR) per month, which is significantly higher than the mean salary in the country (5504 PLN gross, according to https://stat.gov.pl/en/latest-statistical-news/communications-and-announcements/list-of-communiques-and-announcements/average-gross-wage-in-the-2th-2021,281,31.html). This is sufficient to cover the life expenses and assures a good standard of living in Poland.

Research environment 

The research at MIZ is focused on a broad range of themes in animal biology, including systematics, biogeography, evolutionary biology, ecology and population genetics. Dagmara Żyła’s research group is part of the Department of Systematics, Zoogeography and Ecology of Invertebrates led by Prof. K. Wioletta Tomaszewska focused on insect systematics, taxonomy, evolution and phylogeny. MIZ laboratories contain modern equipment for genomic analyses, as well as tools for studying morphology, like SEM and micro-CT. The Museum’s zoological collection is among the largest and most valuable in Europe.

Application process

The deadline for submitting the application is 30.11.2021 11:59 pm CEST.

The application must be in English. Please submit the documents as one PDF file named with your surname to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with the email subject “Application for a postdoc position”.

The file must include:

 1. A copy of your PhD degree certificate (or a document confirming your enrollment in a PhD programme together with a letter from the PhD supervisor stating the expected completion date)
 1. Cover letter (max. 1 page)
 1. CV including the list of publications and/or manuscripts in preparation, with the following statement provided at the end:

“I give my consent to the processing of personal data provided in my application documents by the Museum and Institute of Zoology PAS for the purpose of the recruitment process, pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; L 119 from 04.05.2016)”.

Important: Applications that do not include this statement will not be considered.

 1. Contact details of two persons who could provide references.

The candidates will be assessed based on the information in the submitted documents. The shortlisted candidates will be invited for an online interview and the results are expected on 17.12.2021 the latest.

All interested candidates, irrespective of age, gender, race, disability, religion or ethnic background are encouraged to apply.

Recruitment is carried out in accordance with the Regulations on awarding funding for research tasks funded by the National Science Centre as regards research projects, set out in the Annex to NCN Council Resolution No 90/2019 of 12 September 2019.

The competition may be extended until a suitable candidate is found. If you have any questions, please contact the PI of the project, Dr Dagmara Żyła directly (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Additional information:

Warsaw is the capital and largest city of Poland and the 7th most populous capital city in the European Union. It is a significant cultural, political, academic, and economic hub and a major international tourist destination. Warsaw is a diverse city with lots of activities available and a thriving art and restaurant scene. You can read more here: https://warsawtour.pl/en/main-page/, https://en.wikivoyage.org/wiki/Warsaw

The postdoctoral researcher will be based in one of the institutes of the Polish Academy of Sciences, which is a Polish state-sponsored network of research institutes of higher education.

Subcategories