Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Działalność naukowa systematyków, obejmuje:

 • rozpoznawanie, opisywanie i nadawanie nazw taksonom (gatunkom, rodzajom, itd.) oraz rewizje dawniejszych deskrypcji, synonimizowanie nazw, etc.
 • badania nad relacjami pokrewieństwa pomiędzy taksonami (filogeneza)  oraz proponowanie dla badanych grup hierarchicznej klasyfikacji, jak najlepiej oddającej stosunki pokrewieństwa;
 • przedstawianie hipotez dotyczących procesów ewolucyjnych, adaptacyjnych i innych, które mogły wpłynąć na powstanie obecnej struktury i rozsiedlenie badanej grupy;
 • odkrywanie nowych zestawów cech służących identyfikacji (np. cechy odkrywane z pomocą nowoczesnych technologii, takich jak SEM);
 • tworzenie narzędzi do identyfikacji taksonów (kluczy, monografii, rewizji) i ich używanie: identyfikacja; tworzenie list inwentarzowych specyficznych obszarów lub ekosystemów.

Powstające opracowania systematyczne, monografie, rewizje, wykazy i katalogi są niezbędne dla dalszych badań systematycznych, filogenetycznych, ewolucyjnych i zoogeograficznych; mogą być też wykorzystywane w biologicznych naukach stosowanych: w rolnictwie, sadownictwie, kwarantannie, medycynie, ochronie gatunkowej i siedliskowej, w badaniach bioróżnorodności i określaniu przyrodniczych obszarów szczególnie cennych.

Zakres działalności Pracowni i wykonywane zadania

 • Działalność naukowo-badawcza - realizacja projektów badawczych:
  • w ramach projektu statutowego MIZ - Filogeneza, klasyfikacja i biogeografia zwierząt; oraz w ramach projektów pozastatutowych i międzynarodowych programów badawczych (projekty finansowane przez MNI oraz przez zagraniczne instytucje, fundacje itp.)
 • Współpraca z Działem Zbiorów:
  • Wzbogacanie zbiorów naukowych Muzeum - pozyskiwanie materiału w czasie wypraw naukowych, z wymiany pomiędzy badaczami lub instytucjami oraz z pracy rewizyjnej i opisowej, podczas której oznaczane są materiały naukowe i typy opisowe.
  • Opieka merytoryczna nad zbiorami: oznaczanie, katalogowanie, porządkowanie kolekcji, włączanie nowych okazów do kolekcji oraz prace rewizyjne (w obszarze swoich grup zainteresowań).
 • Współpraca z Działem Upowszechniania, Promocji i Rozwoju:
  • Uczestnictwo i współpraca w programach ramowych Unii Europejskiej, np. SYNTHESYS i EDIT

Główne projekty badawcze (aktualnie realizowane)

 • Trends in the latitudinal distribution of the freshwater copepod family Cyclopidae.
 • Phylogenetic utility of combined molecules and morphology in the freshwater copepod Mesocyclops (Crustacea: Cyclopidae).
 • Klasyfikacja południowo-wschodnioazjatyckich chrząszczy z podrodziny Megalodacninae (Coleoptera: Erotylidae).
 • Taksonomia, systematyka i biogeografia australijskich biedronek z podrodziny Coccidulinae (Coleoptera: Coccinellidae). (grant ABRS).
 • Rewizja taksonomiczna chrząszczy z rodzaju Rhyzobius Stephens (Coleoptera: Coccinellidae). (grant NSF).
 • Rekonstrukcja historii ewolucyjnej ssaków drapieżnych.
 • Taxonomic revisions complementing Monograph of the Salticidae (Aranae) of the World. (grant MNI).
 • Aktualizowanie  komputerowej bazy danych “Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World” <http://www.miiz.waw.pl/salticid/main.htm>

Szczegółowe informacje o badaniach prowadzonych przez pracowników Pracowni można znaleźć na ich indywidualnych stronach.