Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Dotyczy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki  nr DA-2201-15-17-BIP z dnia 8.12.2017 na dostawę odczynników

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64, zwany dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 i w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy : rozdziału IV treści ogłoszenia, ustęp 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:

„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu ( 24h, 7 dni w tygodniu ) do kart charakterystyki produktu oraz certyfikatów na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

 

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

 

Treść odpowiedzi dostępna:TUTAJ