Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 27.09.2017 r

numer ogłoszenia 13/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Pakiet I: z wykorzystaniem sekwenatora Beckman Coultar

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 2 op.

Zadanie 2: Sample Loading Solution 6.0 mL, 5 op.

Zadanie3: DNA Size Standard Kit 400BP, 2 op.

Zadanie4: GenomeLab Separation Buffer, 4/pk, 5 op.

Zadanie 5: Anty-Inhibitor PCR, 500 rxns, RP51, 3 op.

Pakiet II:

Zadanie 1: Termostabilna polimeraza DNA Taq, rekombinowana, opakowanie 500U (5U/ul) –

2 opakowania

Zadanie 2: Bufor TBE 10X, opakowanie 1L – 1 opakowanie

Pakiet III:

  Zadanie nr 1: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0)  1000 ml

 

 1. Liczba złożonych ofert : 6
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

PAKIET I:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

912,70 zł

1122,62 zł

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1486,00 zł

1827,78 zł

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

876,90 zł

1078,59 zł

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1199,75 zł

1475,69 zł

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

1833,00 zł

2254,59 zł

2.

TK Biotech

Ul. Królewicza Jakuba 40a

02-956 Warszawa

1935,00 zł

2380,05 zł

PAKIET II:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

270,00 zł

291,60 zł

2.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

510,00 zł

550,80 zł

3.

Promega Gmbh

800,00 zł

984,00 zł

4.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

1159,38 zł

1252,14 zł

5.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

1548,06 zł

1671,90 zł

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

EURx Sp. Zo.o.

Ul. Przyrodników 3

80-297 Gdańsk

120,00

147,60 zł

2.

Promega Gmbh

140,00 zł

172,20 zł

3.

POLGEN Sp. Zo.o.-Sp. K.

Ul. Puszkina 80

92-516 Łódź

145,86 zł

179,41 zł

4.

Life Technologies Polska Sp. Zo.o.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

455,10 zł

559,77 zł

5.

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1,38

80-172 Gdańsk

620,00 zł

762,60 zł

         

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Dotyczy Pakietu II zadania 1 i  2

Wykonawca zagraniczny (Promega Gmbh) w swojej ofercie w Pakiecie II w zadaniu 1 podał cenę netto i brutto w  wysokości 800,00 zł oraz w Pakiecie II w zadaniu 2 podał cenę netto i brutto w wysokości 140,00 zł.

W celu porównania ofert, dla zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Zamawiający uwzględnił podatek VAT.

PAKIET III:

Zadanie nr 1

Nie złożono żadnej oferty.

 1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1, 2, 3, 4, TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa;

      - w zakresie zadań 5 BLIRT S.A. , ul. Trzy Lipy 3/1,38 80-172 Gdańsk;

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1 i 2 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk;

PAKIET III:

      - w zakresie zadań 1 Nie złożono żadnej oferty;

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

PAKIET I:

 - w zakresie zadań 1, 2, 3, 4  jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

       - w zakresie zadań  2     oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET II:

 - w zakresie zadań 1 i 2  oferta uznana za najkorzystniejszą;

PAKIET III:

 - w zakresie zadań 1 nie złożono żadnej oferty;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : ---------------------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

PAKIET I:

      - w zakresie zadań 1 TK Biotech, Ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

      - w zakresie zadań 2 BLIRT S.A. , ul. Trzy Lipy 3/1,38 80-172 Gdańsk;

PAKIET II:

      - w zakresie zadań 1 i 2 EURx Sp. Zo.o. Ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk;

PAKIET III:

      - w zakresie zadań 2  nie wpłynęła żadna oferta:

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 27.09.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki)

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ