Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Monika Miłaszewska

Maciej Śliwiński

 e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych odczynników do kontynuacji prac naukowo-badawczych:

Pakiet I: z wykorzystaniem sekwenatora Beckman Coultar

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 2 op.

Zadanie 2: Sample Loading Solution 6.0 mL, 5 op.

Zadanie3: DNA Size Standard Kit 400BP, 2 op.

Zadanie4: GenomeLab Separation Buffer, 4/pk, 5 op.

Zadanie 5: Anty-Inhibitor PCR, 500 rxns, RP51, 3 op.

Pakiet II:

Zadanie 1: Termostabilna polimeraza DNA Taq, rekombinowana, opakowanie 500U (5U/ul) –

2 opakowania

Zadanie 2: Bufor TBE 10X, opakowanie 1L – 1 opakowanie

Pakiet III:

  Zadanie nr 1: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0)  1000 ml

 1. Zamawiający pracując na ściśle wyspecjalizowanym sprzęcie - sekwenator Beckman Coulter -
  i kontynuując rozpoczęte już badania, wymaga odczynników dedykowanych (zgodnych z wymogami producenta sekwenatora) wyszczególnionych w zamówieniu na dostawę odczynników
  w Pakiecie I w zadaniach 1-4.

 

 1. W Pakiecie I w zadaniu 5, w Pakiecie II w zadaniach 1-2 oraz w Pakiecie III w zadaniu 1, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników: równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie (takie samo: koncentracja/stężenie/na taką samą ilość reakcji). Odczynniki zamawiane w ramach Pakietu I: zadanie 5, Pakietu II: zadaniach 1-2, Pakietu III: zadanie 1, wykorzystywane będą do już rozpoczętych badań naukowych. Badania te muszą być kontynuowane na odczynnikach
  o identycznym składzie i właściwościach fizykochemicznych co odczynniki stosowane dotychczas. Odczynniki równoważne muszą gwarantować uzyskanie powtarzalnych i miarodajnych wyników badań dających porównać się z badaniami prowadzonymi wcześniej. Zastosowanie odczynnika równoważnego nie może powodować konieczności powtórzenia badań przeprowadzonych na wcześniej stosowanych odczynnikach.
 2. Wykonawca oferując odczynnik równoważny w stosunku do odczynnika wskazanego przez Zamawiającego musi wyraźnie to zaznaczyć oraz załączyć do oferty: kartę charakterystyki odczynnika lub/i specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne danego odczynnika (w tym: nazwa producenta, nr katalogowy, skład chemiczny, czystość, okres trwałości) oraz świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy jakościowej lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych.
 1. Zaoferowane odczynniki równoważne muszą zapewnić kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji.
 1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane odczynniki produkowane są w takim procesie technologicznym oraz posiadają identyczne właściwości, które zapewnią takie same warunki realizacji prowadzonych badań co odczynniki określone w zamówieniu. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

Wymóg ten podyktowany jest koniecznością uniknięcia powtórzenia wykonanych prac naukowo-badawczych oraz utraty już uzyskanych wyników.

 1. 7. Zamawiający wymaga dołączenia przy realizacji zamówienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk wszystkich odczynników, które obejmuje dane zamówienie.
 1. Zamawiający wymaga, aby przy wysyłce wykonawca oznaczył przedmiot zamówienia w taki sposób tj. podając numer zadania, numer pakietu którego przedmiot zamówienia dotyczy oraz imię i nazwisko: w Pakiecie I: w zadaniach 1-5 Robert Rutkowski,

w Pakiecie II: w zadaniach 1-2 Adam Krupski

w Pakiecie III: w zadaniu 1 Magdalena Zagalska-Neubauer,

umożliwiając tym samym jego  jednoznaczną identyfikację  - rozdysponowanie zgodnie z wewnętrznymi potrzebami Zamawiającego.

 

 

 1. Miejsce dostawy:

Pakiet I: zadania nr 1-5 i Pakiet II: zadania nr 1-2: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679;

Pakiet III, zadanie nr 1: Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polska Akademia Nauk,

 1. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk;

 

 1. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 1. Termin realizacji: Pakiet I: do 21 dni od złożenia zamówienia;

          Pakiet II: do 28 dni od złożenia zamówienia;

          Pakiet III: do 21 dni od daty złożenia zamówienia;

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego pakietu i którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
 7. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
 9. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

cena 100%

 1. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 

 1. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-13-17-BIP”

 1. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz. 10.00 do dnia 26.09.2017
 2. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.
 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

 

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
 2. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
 3. Zmiany przedmiotu zamówienia;
 4. Unieważnienia postępowania;
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki

Treść ogłoszenia dostepna : TUTAJ

Formularz ofertowy do pobrania : TUTAJ