Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 08.08.2017 r

numer ogłoszenia 11/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 5x500U,– 1 op.

Zadanie nr 2: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0) 1000 ml

Zadanie nr 3: Odczynnik do analiz genetycznych GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op

 

 1. Liczba złożonych ofert : 3
 2. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

ABO Sp. z o.o., ul. Wichrowe Wzgórze, 12, 380-293 Gdańsk

3060,00

3763,80

2.

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

1958,98

2409,55

 

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

 

Nie wpłynęła żadna oferta

 

 

 

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

1.

TK Biotech, ul. Królewicza Jakuba 40a,

02-956 Warszawa

4384,20

5392,57

 

- w zakresie zadań 1 LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

- w zakresie zadań 2, Nie wpłynęła żadna oferta

      - w zakresie zadań 3 ABO Sp. Zo.o. Ul. Józefa Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk;

      

PAKIET III:

  - w zakresie zadań 1 LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;  - w zakresie zadań 3 ABO Sp. Zo.o. Ul. Józefa Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk;

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

  - w zakresie zadań 1  - jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

  - w zakresie zadań 2    Nie wpłynęła żadna oferta

  - w zakresie zadań 3  - jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

      - w zakresie zadań 1; LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. Z.O.O. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa;

      - w zakresie zadań 2; Nie wpłynęła żadna oferta

 - w zakresie zadań 3 TK Biotech, ul. Królewicza Jakuba 40a, 02-956 Warszawa

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 08.08.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z dziedziny nauki

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ