Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak: do zamówienia DA-2201-11-17-BIP

   Data:  31. 07.2017

 

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Dotyczy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki  na dostawę odczynników :

Zadanie nr 1: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 5x500U,– 1 op.

Zadanie nr 2: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0) 1000 ml

Zadanie nr 3: Odczynnik do analiz genetycznych GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op.

  1. Miejsce dostawy:

Zadanie 1 i 2: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679, Polska

Zadanie 3:  Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Nadwiślańska 108,
                      80-680 Gdańsk.

 

 

 

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu w ten sposób, że w rozdziale IV dodaje się punkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„Ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników
w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu nr 1 produktu równoważnego. Nie dopuszcza również produktów równoważnych w zadaniu nr 2 i zadaniu nr 3”.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.08.2017 r. do godz. 10.00.

 

Treść ogłoszenia dostepna : TUTAJ