Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 24.07.2017 r.

numer ogłoszenia DA- 2201-11-17-BIP

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII       

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

             Maciej Śliwiński

      e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

    http://bip.miiz.waw.pl/

III.  Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

IV.  Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników:

Zadanie nr 1: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 5x500U,– 1 op.

Zadanie nr 2: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0) 1000 ml

Zadanie nr 3: Odczynnik do analiz genetycznych GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op.

2. Miejsce dostawy:

Zadanie 1 i 2: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679, Polska

Zadanie 3:  Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Nadwiślańska 108,
                      80-680 Gdańsk.

V. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

VI. Termin realizacji: do 30 dni od złożenia zamówienia

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
 2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
 3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia  z uwzględnieniem informacji którego pakietu i którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 6. Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę
        w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
  1. Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku
      złożenia ich w większej liczbie niż jedna.

7. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania
     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

VIII. Kryteria oceny ofert

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

     cena 100%

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
  w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

3.  Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia  (w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

IX. Terminy płatności

Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

X. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

oraz oznakowane następująco:

„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-11-17-BIP”

2. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz. 10.00 do dnia 02.08.2017

3. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych
z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

XII. Zastrzeżenia prawne.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
  1. Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
  2. Zmiany przedmiotu zamówienia;
  3. Unieważnienia postępowania;
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki


…………………………...                                                                                         …………………….., dnia.……………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Do Zamawiającego:

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ...........................................................................................................................

Siedziba: ......................................kod....................ul...............................................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ……….…………...................................................

http:// .................................................... e-mail: ......................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:.................................................................tel/fax. .............................

Numer REGON: …………………                          

Numer NIP: ………………………

Numer KRS: …………………..

Zobowiązania Wykonawcy

 1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę odczynników, nr zamówienia: DA-2201-……-17-BIP,

Netto: ………….. PLN ( słownie: ……………………….), Brutto: ……………… PLN (słownie: …………..) Stawka podatku VAT: …………… %

Łączna wartość brutto: …………….. PLN, w tym:

Lp. NUMER ZADANIA

ilość

sztuk/opakowań/
gram*

Cena jednostokowa produktu netto

Wartość netto

w PLN

% VAT

Wartość brutto

w PLN

1 ZADANIE nr 1        

Wartość netto słownie:

Wartość brutto słownie:

2 ZADANIE nr 2        

Wartość netto słownie:

Wartość brutto słownie:

3 ZADANIE nr 3        

Wartość netto słownie:

Wartość brutto słownie:

4 ZADANIE nr 4        

Wartość netto słownie:

Wartość brutto słownie:

Łączna wartość zamówienia:      

 1. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia: …………………………………
  1.  Termin płatności: 30  dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
  3.  Inne informacje Wykonawcy: ……………………
  4.  Do niniejszego formularza ofertowego należy dołączyć:
   1. kopię dokumentu, z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG),
   2. kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę – o ile dotyczy.

……………………………………..………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ