Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 13.01.2017 r.

numer ogłoszenia 2/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII        

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na poniższe zadania:

Odczynniki do analiz genetycznych:

Zadanie 1: Separation Gel - LPAI 10 mL, 15 op.

Zadanie 2: GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op.

Zadanie3: GeXP DNA Size Standard Kit - 600, 1 op.

Zadanie 4: Sample Loading Solution, 15 op.

Zadanie 5: CEQ Capillary Array, 3 op.

Zadanie 6: NucleoSpin Tissue na 250 izolacji, 4 op.

Zadanie 7: NucleoSpin Soil na 250 izolacji, 2 op.

Zadanie 8: QIAGEN Multiplex PCR Kit (1000), 3 op.

Zadanie 9: anty-inhibitor PCR 500rxns, 4 op.

Uzasadnienie zastosowania art. art. 4d ust 1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki