Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKA NAUKOWE

Poszukujemy pracowników naukowych do nowo tworzonej Pracowni w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie w skład której wchodzić będzie kilka grup badawczych

Zakres tematyczny grupy badawczej: Wzajemne relacje pomiędzy owadami a grzybami entomopatogennymi ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów infekowania owadów przez grzyby oraz reakcji obronnych owadów.

Słowa kluczowe: grzyby entomopatogenne, owady, hemocyty, kutikula, odporność wrodzona

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Na stanowisko Profesora

 1. Tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.

 2. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowych.

 3. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci opublikowania w ciągu ostatnich 5 lat, minimum 15 publikacji w czasopismach z listy JCR, o punktacji MEiN minimum 70 pkt. każda

 4. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.

 5. Znajomość technik badawczych: cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową (LC-MS), pomiary impedancji, histologia, wykonywanie posiewów mikroorganizmów i ich identyfikacja za pomocą systemu Vitek 2, badanie cytotoksyczności, elektroforeza 1 i 2D, Western blot, PCR.

 6. Ugruntowana współpraca krajowa i międzynarodowa.

 7. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Na stanowisko Adiunkta (2 stanowiska)

 1. Stopień doktora, doktora habilitowanego biologicznych lub pokrewnych.

 2. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach z listy JCR o punktacji MEiN minimum 70 pkt. oraz publikacje, w których występował jako autor korespondencyjny.

 3. Doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym finansowanym przez NCN.

 4. Udział w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 5. Doświadczenie w prowadzeniu hodowli in vitro grzybów entomopatogennych oraz owadzich komórek immunokompetentnych.

 6. Praktyczna znajomość technik badawczych: cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna, chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią masową (GC-MS), chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią masową (LC-MS), pomiary impedancji, histologia, wykonywanie posiewów mikroorganizmów i ich identyfikacja za pomocą systemu Vitek 2, badanie cytotoksyczności, elektroforeza 1 i 2D, Western blot, PCR.

 7. Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.

 2. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.

 3. CV. Z dopiskiem:

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)”.

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR z ostatnich pięciu lat (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).

 2. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i tytułu Profesora.

 3. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Dokumenty – skany dokumentów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN” należy przesłać do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 15:00 e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSUnastąpi do dnia 22 grudnia 2022 r.