Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS-19

Nazwa grantu: Sekwencjonowanie nowej generacji a historyczne zbiory chrząszczy: filogeneza plemienia Platynotini (Tenebrionidae). Nr grantu: 2020/37/B/NZ8/02496.

Słowa kluczowe: systematyka, filogeneza, morfologia, chrząszcze, NGS

Kierownik projektu: dr hab. Marcin Jan Kamiński

Stypendium: 5000 PLN brutto do 2025-01-25 (stypendium NCN); po tym okresie stypendium doktoranckie z mocy Ustawy

Termin składania wniosków: do 4 maja 2021

Lokalizacja: Muzeum i Instytut Zoologii PAN (Warszawa)

Poszukujemy osoby zainteresowanej systematyką chrząszczy na stanowisko doktoranta w projekcie badawczym NCN kierowanym przez dr hab. Marcina Kamińskiego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Grupa prowadzi badania nad filogenezą i ewolucją chrząszczy z plemienia Platynotini (Coleoptera: Tenebrionidae) z wykorzystaniem metodyki sekwencjonowania okazów muzealnych. Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za organizację i prowadzenie prac nad systematyką południowoafrykańskiego podplemienia Eurynotina (Tenebrionidae: Platynotini) obejmującego obecnie 16 rodzajów i ponad 90 gatunków. Siedzibą grupy badawczej jest główna siedziba Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat omawianego projektu można znaleźć pod adresem: http://kaminskientomo.org/blog-news/projects/platynotini

Opis zadań i obowiązków:

 • Prowadzenie badań laboratoryjnych obejmujących analizę danych morfologicznych i molekularnych (sekwencjonowanie nowej generacji) pozyskanych z muzealnych okazów chrząszczy reprezentujących podplemię Eurynotina (Tenebrionidae: Platynotini).
 • Zrekonstruowanie powiązań filogenetycznych w obrębie omawianego podplemienia na poziomie rodzajowym.
 • Wykonanie rewizji taksonomicznej wszystkich gatunków i podgatunków reprezentujących Eurynotina w oparciu o techniki filogenetyki morfologicznej i analizę okazów typowych.
 • Przygotowywanie publikacji opisujących wyniki badań.
 • Udział w wykładach i innych zajęciach stanowiących część programu studiów doktoranckich.
 • Złożenie zatwierdzonej przez promotora rozprawy doktorskiej z dziedziny nauk biologicznych.

Podsumowując, wyłoniona w konkursie osoba będzie prowadziła badania z zakresu nowoczesnej systematyki zoologicznej wykorzystując następujące techniki: izolacja DNA, analiza bioinformatyczna, analiza filogenetyczna, morfologia/anatomia porównawcza, modelowanie nisz ekologicznych.   

Wymagania:

 • tytuł magistra nauk biologicznych lub pokrewnej dyscypliny,
 • znajomość podstawowych technik badawczych, w tym filogenetyki morfologicznej lub/i molekularnej, taksonomii, mikroskopii stereoskopowej, izolacji DNA. Dodatkowo punktowani będą Kandydaci mający doświadczenie w zakresie analizy danych NGS
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej: praca morfologiczna (sekcjonowanie owadów) lub/i izolacja DNA, techniki PCR i sekwencjonowanie
 • dodatkowym walorem podczas oceny Kandydatów będzie ich dotychczasowa aktywność naukowa, w tym współ/autorstwo publikacji naukowych i wystąpienia na konferencjach,
 • dobra znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Niezbędne dokumenty:

 • kopia dyplomu magistra,
 • życiorys naukowy zawierający listę publikacji, doniesień konferencyjnych, odbytych staży i szkoleń, stypendiach i nagrodach wraz z danymi kontaktowymi. Dokument powinien opatrzony zostać podpisanym oświadczeniem o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).” Aplikacje, które nie zawierają tego oświadczenia, nie będą rozpatrywane.
 • list motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona A4),
 • dwa listy rekomendacyjne od wcześniejszych przełożonych, promotorów, opiekunów naukowych, współpracowników.

Termin i forma składania ofert:

Dokumenty należy przesłać do dr hab. Marcina Kamińskiego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) nie później niż do 4 maja 2021 w wiadomości zatytułowanej “Doktorant w projekcie NCN”. Pytania dotyczące tego stanowiska mogą być kierowane do kierownika projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Sposób oceny:

Kandydaci będą oceniani na podstawie informacji zawartych w przesłanych dokumentach. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Zoom. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone nie później niż 20 maja.

Warunki studiów doktorskich:

Wybrany kandydat zostanie poproszony o złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoła Doktorska BioPlanet (https://szkoladoktorska-bioplanet.pl/) i uczestnictwo w ustnym egzaminie wstępnym (przez Skype lub osobiście). Szkoła nie pobiera czesnego i zapewnia obowiązkowe i fakultatywne zajęcia dla doktorantów prowadzone w języku angielskim. Studia doktorskie rozpoczną się 1 października 2021 r. i powinny zostać ukończone złożeniem pracy doktorskiej w ciągu 4 lat.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium, w kwocie 5000 PLN (brutto)/miesiąc, jest zapewnione na okres trwania projektu (tj. do 2025-01-25), w późniejszym okresie doktorant będzie otrzymywał stypendium należne z mocy Ustawy (do 2025-09-30)

Badania naukowe w MIZ PAN:

Badania w MIZ obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny zoologii, w tym systematykę, biogeografię, biologię ewolucyjną, ekologię i genetykę populacji. Grupa Dr Marcina Kamińskiego (http://www.kaminskientomo.org/) należy do pracowni Muzeum Zoologiczne. Kolekcja zoologiczna Muzeum jest jedną z największych i najcenniejszych w Europie.