Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 29.11.2016 r

numer ogłoszenia 20/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: Proteinaza K – liofilizat, 100mg – 1op.

  1. Liczba złożonych ofert : 2

Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

A&A Biotechnology

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

210,00 zł 226,80 zł
2.

ABO Sp. z o.o.

ul. J.Chociszewskiego 4

80-376 Gdańsk

300,00 zł 324,00 zł

  1. Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadania 1  A&A Biotechnology Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1  oferta uznana za najkorzystniejszą;

  1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

  1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadania nr 1 A&A Biotechnology Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

 10. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

    Warszawa, dnia 29.11.2016 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki