Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Wystawa została otwarta w lipcu 2006 roku w jednej z sal zabytkowego spichlerza w Popielnie, w którym zgromadzono materiał prezentujący dorobek Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN. Ekspozycja składa się z kilku działów, z których największy stanowi kolekcja zrzutów poroża jeleni, na podstawie których można przeanalizować zmianę wielkości i kształtu poroża w ciągu kolejnych lat życia zwierząt. Jest to jedyna w Polsce tego typu kolekcja zrzutów poroża. Inne działy poświęcone są jeleniom szlachetnym, konikom polskim, bobrom europejskim, które pochodzą m.in. z własnych hodowli fermowych, zespołom roślinnym występującym na terenie lasu popielniańskiego, a także zadrzewieniom śródpolnym całego półwyspu. Całość uzupełniają liczne okazy zwierząt udostępnione przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie.

 

Ekspozycja cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających Popielno turystów, stanowi również jeden ze środków dydaktycznych dla uczniów zdobywających wiedzę przyrodniczą. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb i możliwości przyswojenia treści przez określoną grupę słuchaczy. Poruszane są następujące zagadnienia: pojęcie różnorodności biologicznej, zachowanie zasobów genowych fauny i flory, zasady gospodarowania terenów chronionych, środowiskotwórcza rola dzikich zwierząt, odtworzenie układów przyrodniczych wymagających unaturalnienia, agroturystyka jako forma edukacji o środowisku.