Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

     Fundacja Natura optima dux zwana dalej "Fundacją" ustanowiona aktem notarialnym z dnia 5 grudnia 2001 r. z woli fundatora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie reprezentowanego przez Dyrektora, zwanego dalej Fundatorem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 z 1984 r. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
 4. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

     Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 4.

     Fundację tworzy się na czas nieokreślony.

§ 5.

     Fundacja może przyznawać medale honorowe oraz inne nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6.

     Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

Rozdział II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 7.

     Celem Fundacji jest gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych na rzecz rozwoju Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 64, z przeznaczeniem na

 • utworzenie Muzeum Historii Naturalnej w mieście Stołecznym Warszawa,
 • wzbogacanie naukowych zbiorów zoologicznych i bibliotecznych oraz tworzenie odpowiednich warunków dla ich prawidłowej obsługi i zaplecza technicznego,
 • subsydiowanie ekspedycji naukowych krajowych i zagranicznych mających na celu badania zoologiczne i planowe gromadzenie zbiorów dla celów badawczych i wystawowych,
 • popieranie i promocja różnych prac badawczych,
 • zakup aparatury, sprzętu komputerowego, odczynników chemicznych potrzebnych dla badań naukowych oraz wyposażenia pracowni naukowych, magazynu naukowych zbiorów zoologicznych i księgozbioru,
 • wspieranie systemów informacji zawierających bazy danych dotyczące zbiorów zoologicznych i zbiorów bibliotecznych,
 • popieranie i promocję wydawnictw naukowych i popularnonaukowych,
 • dofinansowywanie innych zadań naukowych i popularnonaukowych,
 • budowę nowej siedziby stanowiącej zaplecze naukowe dla Muzeum Historii Naturalnej oraz całokształtu zadań związanych z tym przedsięwzięciem, a do momentu finalizacji tego zadania modernizacji i remontu pomieszczeń obecnie zajmowanych,
 • prowadzenie prac badawczych,
 • wydawanie czasopism naukowych,
 • organizowanie konferencji naukowych.

§ 8.

     Cele określone w § 7 Fundacja realizuje poprzez:

 • współpracę z instytucjami państwowymi, prywatnymi i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie wykorzystania i popularyzowania wyników prac badawczych z zakresu zoologii systematycznej, faunistyki, zoogeografii, ochrony środowiska, ekologii, etologii, itp.,
 • przyznawanie stypendiów naukowych i innych rodzajów pomocy finansowej,
 • przyjmowanie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych,
 • rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • inne formy działalności pozwalające czynnie realizować cele statutowe Fundacji.

Rozdział III. MAJĄTEK, DOCHODY FUNDACJI ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.

     Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10.

     Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • darowizn, subwencji, spadków, zapisów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń otrzymanych od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
 • majątku ruchomego i nieruchomego,
 • odsetek od kwot zdeponowanych w bankach, dywidend i zysków od udziałów, akcji i innych papierów wartościowych,
 • imprez publicznych podczas, których przeprowadzane będą zbiórki,
 • działalności gospodarczej,
 • innych wpływów bieżących.

§ 11.

     Fundacja może emitować obligacje.

§ 12.

     Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz w spółkach i papierach wartościowych w kraju, a z zachowaniem prawa dewizowego - również za granicą.

§ 13.

     Wydatki w walutach obcych ponoszone przez Fundację w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14.

     Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową wg zasad określonych dla osób prawnych.

§ 15.

     Koszty administracyjne, organizacyjne, wydatki na działalność marketingową Fundacji wyodrębnione w planie finansowym pokrywane są z majątku Fundacji.

Rozdział IV. ORGANY FUNDACJI

§ 16.

     Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

§ 17.

 1. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator.
 2. Rada Fundacji składa się z Fundatora reprezentowanego przez Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, który pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji, oraz co najmniej z 5 osób.
 3. Rada wybiera spośród siebie dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza Rady w drodze uchwały.
 4. Przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarz stanowią Prezydium Rady.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek ustąpienia, śmierci lub odwołania.
 6. Odwoływanie i powoływanie członków Rady (z wyjątkiem przewodniczącego) może nastąpić na wniosek Fundatora, bądź na podstawie uchwały samej Rady.
 7. Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:

  • ocena i przyjmowanie programów działania Fundacji,
  • analiza i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności społeczno-gospodarczej i finansowej Fundacji,
  • uchwalenie Regulaminu Rady Fundacji,
  • zatwierdzenie regulaminu Zarządu Fundacji,
  • ustalenie wysokości wynagrodzenia dla prezesa Zarządu Fundacji, oraz na wniosek prezesa, dla jego zastępców i członków Zarządu,
  • dokonywanie zmian i uzupełnień w składzie Zarządu i Rady Fundacji
 8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. Nie dotyczy to uchwał w sprawie zmian Statutu, likwidacji Fundacji, zmian w składzie Zarządu oraz w sprawie uzupełnienia składu Rady, wymagających woli co najmniej 3 składu Rady. W usprawiedliwionych przypadkach ważny głos może być oddany na piśmie, bez osobistego udziału członka Rady.
 9. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 10. Czynności prawnych w imieniu Rady mogą dokonywać, z jej upoważnienia, przewodniczący i jeden z wiceprzewodniczących Rady.
 11. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady określa Regulamin. Zarząd Fundacji.

§ 18.

 1. Całokształtem działalności statutowej i gospodarczej Fundacji kieruje Zarząd odpowiedzialny przed Radą Fundacji.
 2. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych przez Fundatora i Radę Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje jej działalnością, a w szczególności:

  • podejmuje decyzje o przeznaczeniu środków na realizację celów Fundacji,
  • podejmuje decyzje w sprawach organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne, powołuje i odwołuje ich kierowników oraz określa regulaminy organizacyjne oraz cele i zasady działalności tych jednostek,
  • nadzoruje i kieruje działalnością finansową i gospodarczą Fundacji i odpowiada za jej wyniki,
  • przygotowuje do dnia 31 marca każdego roku roczne sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z czterech członków, spośród których wybiera się prezesa oraz wiceprezesów, których liczba limitowana jest liczbą członków zarządu oraz wolą Rady Fundacji.
 5. Pierwszy skład Zarządu, na drodze uchwały, powołuje Rada Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady.
 6. Zmiany i uzupełnienia w składzie Zarządu, na drodze uchwał, tym powoływanie i odwoływanie członków z jego składu oraz powoływanie i odwoływanie prezesa i wiceprezesów należą do kompetencji Rady Fundacji. Następuje to na wniosek Prezesa Zarządu, lub pełniącego jego obowiązki członka Zarządu, lub na wniosek Prezydium Rady Fundacji.
 7. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch wiceprezesów, względnie jeden wiceprezes z członkiem Zarządu wspólnie.
 8. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Fundacji.


Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja, na wniosek Fundatorów lub Zarządu Fundacji, może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję o przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 20.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Środki majątkowe pozostałe po zlikwidowaniu Fundacji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Muzeum. Przeznaczenie środków określone zostanie przez Radę Fundacji w drodze uchwały.
 3. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia nadzorującego ministra.

§ 21.

 1. Zmian niniejszego statutu może dokonać Rada Fundacji, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
 2. Zmiany w statucie nie mogą dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji określonych w §7.