Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Fundacja Natura optima dux

Skład

Tomasz Mazgajski (Przewodniczący)

Wiesław Bogdanowicz

Wojciech Czechowski

Dariusz Iwan

Tadeusz Malewski

Maciej Rembiszewski

Ryszard Szadziewski

K. Wioletta Tomaszewska

Katarzyna Wiśniewska

Mieczysław Wolsan

Regulamin 

 1. Rada jest organem Fundacji.
 2. Rada opiniuje programy prowadzone przez Fundację oraz doradza w wyborze kierunków jej działania.
 3. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo i bezpłatnie.
 4. Rada ma prawo do wglądu do całej dokumentacji prowadzonej przez Fundację.
 5. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej raz do roku.
 6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Rady z wyjątkiem uchwał w sprawie zmian Statutu, likwidacji Fundacji, zmian w składzie Zarządu oraz uzupełnienia składu Rady, wymagających woli co najmniej 2/3 składu Rady .
 7. W wyjątkowych, usprawiedliwionych przypadkach ważny głos może być oddany na piśmie, bez osobistego udziału w posiedzeniu Rady.
 8. Decyzje Rady Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym.
 9. Na wniosek członka Rady głosowanie może być utajnione.
 10. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
 11. Zmiana niniejszego regulaminu wymaga zgody całej Rady Fundacji.
 12. Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 14 listopada 2001 r. obowiązuje od dnia uchwalenia.