Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Instytut Zoologiczny PAN powstał w 1953 roku. Jednakże w swojej pracy zachowywał ciągłość z działalnością byłego Państwowego Muzeum Zoologicznego, w oparciu o które powstał i stąd w 1955 roku obchodził 10-lecie pracy po wyzwoleniu Polski.

            Dla zobrazowania dorobku pracy Instytutu została zorganizowana wystawa, na której zwiedzający mogli zapoznać się nie tylko z pracą naukową, która stanowiła zasadniczy zakres działalności Instytutu, ale również z wkładem pracowników w organizację nauki w Polsce.

            W szeregu gablot został przedstawiony dorobek opublikowany w powojennym dziesięcioleciu. Prace naukowe Instytutu Zoologicznego szły w trzech zasadniczych kierunkach. Doskonaleniu układu naturalnego świata zwierząt poświęcono w omawianym dziesięcioleciu 20 prac. Wyniki badań morfologiczno-biologicznych różnych grup zwierząt zostały zawarte w 18 opublikowanych pracach. Wreszcie badaniu fauny Polski poświęcono 24 prace. Wyniki badań Stacji Ornitologicznej zawarto w szeregu artykułów popularno-naukowych oraz w pierwszej pracy naukowej, opartej całkowicie na materiałach pochodzących z akcji obrączkowania ptaków, prowadzonej przez Instytut.

            Osobne omówienie poświęcono pracownikom Biblioteki Instytutu, z którą bezpośrednio wiązała się nasza działalność wydawnicza. Instytut wydawał 4 czasopisma naukowe: Annales Zoologici, Fragmenta Faunistica, stanowiące również kontynuację dawnego wydawnictwa byłego Państwowego Muzeum Zoologicznego; Acta Ornithologica, pisma posiadające również stare tradycje oraz nowe wydawnictwa Acta Theriologica, poświęcone badaniom ssaków. Ponadto Instytut wydawał 3 serie wydawnictw popularnych, a mianowicie Fauna słodkowodna Polski, Popularne monografie zoologiczne, Klucze do oznaczania owadów Polski. Z bogatą działalnością wydawniczą wiązała się akcja wymiany wydawnictw, prowadzona przez Bibliotekę. Wymiana, która w 1939 obejmowała 614 placówek krajowych i zagranicznych, zaczęła się po wojnie w 1946 roku od skromnej liczby 112 placówek. Jednakże już w 1952 roku poziom przedwojenny został przekroczony i w 1955 roku prowadzono wymianę z 708 placówkami, rozrzuconymi w 74 krajach całego świata. Pracownicy Biblioteki brali również żywy udział w organizowaniu nowoczesnych prac bibliotecznych w Polsce, zamieszczając szereg artykułów w pismach fachowych.

            Wystawa zwracała również uwagę na osiągnięcia we współpracy z nauczycielstwem i szkołami, prowadzonej przez cały szereg pracowników Instytutu. Współpraca ta przejawiała się w publikowaniu w czasopismach dla nauczycieli artykułów popularyzujących osiągnięcia współczesnej biologii, podających metody techniczne zbierania i konserwowania eksponatów edukacyjnych. Szereg tłumaczeń podręczników do książek popularno-naukowych został dokonany przy współudziale pracowników Instytutu. Niektórzy opracowali ksiązki popularne, dotyczące różnych zagadnień przyrodniczych. W końcu kilku pracowników zajmowało się popularyzacją masową, zamieszczając dziesiątki artykułów w pismach codziennych, tygodnikach i miesięcznikach.

            Pracownicy naukowi wiele czasu poświęcili na badania terenowe, które objęły nie tylko teren Polski, ale również cały Półwysep Bałkański, Węgry, część Francji, Anglii i Niemiec. Wyjazdy zagraniczne miały miejsce w latach 1947-1954.

           

 

Na postawie materiałów archiwalnych MiIZ PAN.