Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

DYREKTOR MUZEUM I INSTYTUTU ZOOLOGII PAN W WARSZAWIE

OGŁASZA

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE

Poszukujemy samodzielnego pracownika naukowego do nowo tworzonej Pracowni Parazytologii w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie

wymiar etatu: ½

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora nauk biologicznych lub pokrewnych.
 1. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w kierowaniu zespołem naukowych.
 1. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w postaci opublikowania w ciągu ostatnich 5 lat.
 1. Doświadczenie i zainteresowania badawcze w zakresie fauny pasożytniczej Polski, w szczególności pasożytniczych stawonogów; znajomość zagadnień epidemiologii chorób przenoszonych przez  stawonogi, 
 1. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi.
 1. Doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
 1. Znajomość podstawowych i nowoczesnych metod diagnostyki parazytologicznej i technik mikroskopowych. 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 1. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 1. CV. Z dopiskiem:

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.), art. 6 ust. 1 lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016)”.

 1. Wykaz publikacji w czasopismach z listy JCR z ostatnich pięciu lat (i ewentualnie innych, uznanych przez kandydata za ważne).
 1. Plan naukowy na najbliższe 2 lata
 1. Kopie dyplomów nadania stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego i/lub tytułu Profesora.
 1. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne.

Dokumenty – skany dokumentów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe MiIZ PAN” należy przesłać do dnia15 września 2023 r. do godz. 15:00   e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25 września 2023 r.

Dyrekcja Muzeum i Instytut Zoologii PAN

(www.miiz.waw.pl)

poszukuje pracownika do Działu Księgowości na stanowisko:

Samodzielna księgowa/Samodzielny księgowy

Zakres obowiązków 

 1. Dekretowanie i księgowanie wszystkich dokumentów źródłowych w systemie Finansowo-Księgowym Sage Symfonia.
 1. Wystawianie i nadzór nad wystawianiem faktur w systemie Sage Symfonia Handel.
 1. Wystawienie i nadzór nad wystawianiem not obciążających oraz not korygujących.
 1. Nadzór nad opracowywaniem i sprawdzaniem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów źródłowych (faktury, rachunki, delegacje, zaliczki itp.).
 1. Sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS. 
 1. Uzgadnianie wszystkich kont księgowych w systemie komputerowym Sage Symfonia Finanse i Księgowość.
 1. Bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych.
 1. Prowadzenie ewidencji kosztów księgowych, uzgadnianie ich z kontami księgi głównej.
 1. Księgowanie i wyliczanie rezerw, wycen walutowych.
 1. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
 1. Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych.
 1. Prowadzenie kasy złotówkowej, pobieranie gotówki z banku, wykonywanie raportu kasowego do wszystkich operacji kasowych.
 1. Prowadzenie gospodarki majątku trwałego MiIZ PAN.
 1. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.
 1. Przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z określonymi standardami.
 1. Wystawianie oraz wysyłanie podpisanych certyfikowanym podpisem elektronicznym deklaracji podatkowych, w tym VAT-7, VAT-UE, JPK.
 1. Uczestniczenie w innych pracach na rzecz Instytutu poleconych przez przełożonego.

Wymagania

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność  
 • Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe; uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub co najmniej ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 4 -letnia praktyka w księgowości
 • Mile widziane posiadanie certyfikatu księgowego lub certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Znajomość obsługi zintegrowanego systemu komputerowego Symfonia
 • Znajomość pakietu MS Office i programów finansowo-księgowych
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym
 • Mile widziane doświadczenie przy rozliczaniu projektów unijnych/krajowych
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Dokładność, rzetelność, terminowość
 • Uczciwość, sumienność, wysoka kultura osobista
 • Dobra organizacja pracy własnej 

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu 

Pakiet prywatnej opieki medycznej

Pakiet socjalny

Dodatkowe informacje

1) wymiar czasu pracy: pełny etat

2) czas pracy: 8 - 16

3) miejsce pracy: Warszawa, ul. Wilcza 64

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Oferty (CV) wraz z informacjami o zakończonych kursach i szkoleniach a także spodziewanym wynagrodzeniem należy składać drogą elektroniczną. 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do MIIZ PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilcza 64 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zostałam/em poinformowany, o tym, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679; 
 1. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 1. Ma Pani /Pan prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub wnioskowanie o ich usunięcie.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 1. Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a pozostawieniem swoich danych do celów przyszłych rekrutacji prosimy o wyrażenie osobnej zgody w tym celu.
 1. Kontakt z Inspektorem ochrony danych This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 1. Administrator danych nie planuje udostępnienia danych z wyłączeniem sytuacji udzielenia przez Panią/Pana zgody w treści określonej poniżej.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych do celów rekrutacji przez Administratora Danych Osobowych”

………………………………………………

Brak powyższej klauzuli spowoduje, iż nie będą Państwo mogli wziąć udziału w procesie rekrutacyjnym.

Przedłużenie terminu rekrutacji

Muzeum i Instytut Zoologii PAN zatrudni pracownika technicznego na stanowisku biolog. Pracownik dołączy do zespołu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, pracującego nad projektem pt. “Rola hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe: Ustanowienie rodzaju Canis jako idealnego modelu”. Kierownikiem zespołu jest dr hab. Małgorzata Pilot.

Miejsce pracy: Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN, Gdańsk – Górki Wschodnie

Rodzaj zatrudnienia: umowa-zlecenie

Okres zatrudnienia: od 05 maja 2023 r. (lub jak najszybciej po tym terminie) do 31 lipca 2023 r.

Wynagrodzenie: 6000 PLN miesięcznie brutto brutto (tzn. przed odliczeniem składek na ubezpieczenie i podatków obowiązujących zarówno pracodawcę, jak i pracownika)

Zakres obowiązków:

 • opieka nad archiwum tkanek i DNA oraz aktualizacja związanych z nimi baz danych 
 • opieka nad laboratorium i podstawowe prace laboratoryjne (izolacja DNA, pomiar stężenia DNA, elektroforeza)
 • pomoc w organizacji i archiwizacji danych powstałych w wyniku realizacji projektu
 • pomoc techniczna w przygotowaniu publikacji (np. przygotowanie rycin i tabel)
 • pomoc w pracach administracyjnych związanych z realizacją projektu badawczego (np. wprowadzanie danych do raportów)
 • inne zadania uzgodnione z kierownikiem projektu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (licencjat) przyrodnicze (biologia, biotechnologia, chemia, nauki rolnicze, nauki weterynaryjne, inne pokrewne dyscypliny)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • doświadczenie w pracy w laboratorium (niekoniecznie laboratorium genetycznym)
 • umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy

Osoby zainteresowane praca na tym stanowisku prosimy o wysłanie na adres kierownika projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) następujących dokumentów: 

- CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

- krótki list motywacyjny (maksymalnie 250 słów) 

- kopia dyplomu ukończenia studiów 

Termin składania wniosków: 24 kwietnia 2023 r.  godz. 10:00 

Wybór pracownika na to stanowisko zostanie dokonany w oparciu o przesłane dokumenty oraz rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w tygodniu 04 maja – 05 maja 2023 r. 

Konkurs na stanowisko pracownika technicznego

Przedłużenie terminu rekrutacji

Muzeum i Instytut Zoologii PAN zatrudni pracownika technicznego na stanowisku biolog. Pracownik dołączy do zespołu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, pracującego nad projektem pt. “Rola hybrydyzacji w odpowiedzi ewolucyjnej na zmiany środowiskowe: Ustanowienie rodzaju Canis jako idealnego modelu”. Kierownikiem zespołu jest dr hab. Małgorzata Pilot.

Miejsce pracy: Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN, Gdańsk – Górki Wschodnie

Rodzaj zatrudnienia: umowa-zlecenie

Okres zatrudnienia: od 12 kwietnia 2023 r. (lub jak najszybciej po tym terminie) do 31 lipca 2023 r.

Wynagrodzenie: 6000 PLN miesięcznie brutto brutto (tzn. przed odliczeniem składek na ubezpieczenie i podatków obowiązujących zarówno pracodawcę, jak i pracownika)

Zakres obowiązków:

 • opieka nad archiwum tkanek i DNA oraz aktualizacja związanych z nimi baz danych 
 • opieka nad laboratorium i podstawowe prace laboratoryjne (izolacja DNA, pomiar stężenia DNA, elektroforeza)
 • pomoc w organizacji i archiwizacji danych powstałych w wyniku realizacji projektu
 • pomoc techniczna w przygotowaniu publikacji (np. przygotowanie rycin i tabel)
 • pomoc w pracach administracyjnych związanych z realizacją projektu badawczego (np. wprowadzanie danych do raportów)
 • inne zadania uzgodnione z kierownikiem projektu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (licencjat) przyrodnicze (biologia, biotechnologia, chemia, nauki rolnicze, nauki weterynaryjne, inne pokrewne dyscypliny)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • doświadczenie w pracy w laboratorium (niekoniecznie laboratorium genetycznym)
 • umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy

Osoby zainteresowane praca na tym stanowisku prosimy o wysłanie na adres kierownika projektu (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) następujących dokumentów: 

- CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

- krótki list motywacyjny (maksymalnie 250 słów) 

- kopia dyplomu ukończenia studiów 

Termin składania wniosków: 03 kwietnia 2023 r.  godz. 10:00 

Wybór pracownika na to stanowisko zostanie dokonany w oparciu o przesłane dokumenty oraz rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w tygodniu 27-31 marca.

Subcategories

Search

Ads

Tender

Institutions